MENU

ITINERARY

 

 

Once as an Explorer มาเป็นนักขุดค้นด้วยกันสักวันหนึ่ง
(บ้านโคก, บ้านเขาพระ, บ้านดงเย็น อ.อู่ทอง), สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านโคก ชุมชนบ้านดงเย็น และชุมชนบ้านเขาพระ ล้วนเป็นถิ่นฐานของชาวลาวครั่งและชาวไทพวนที่อพยพมาจาก สปป.ลาว กลุ่มชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้วยการเดินทางอพยพทางประวัติศาสตร์ที่ทุกย่างก้าวได้ฝังรากลึกความเป็นตัวตนจวบจนถึงปัจจุบัน จึงอยากชวนพวกเราทุกคนได้ขุดค้นเพื่อพบเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของพวกเขา ณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • เที่ยวชมวัดเขาพระ วัดเก่าแก่สมัยทราวดี
 • สานตากะเหลวถวายสังฆทาน
 • ศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
 • แต่งกายพื้นเมือง
 • ร้อยลูกปัดโบราณสมัยทราวดี
 • ปั่นจักรยานโบราณชมวิถีชุมชน
 • เยี่ยมชมฟาร์มไก่อารมณ์ดี
 • ทำอาหารเมนูคนรักสุขภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางโดยรถตู้ไปยังชุมชนชาวไทพวน บ้านเขาพระ เตรียมย้อนเวลาไปยังเส้นทางการอพยพของชาวไทพวน
 • ฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเขาพระ
 • เที่ยวชมวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม  วัดเก่าแก่สมัยทราวดี พร้อมเรียนรู้สานตากะเหลวเป็นสังฆทานถวายพระสงฆ์
 • รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูพื้นบ้าน

ช่วงบ่าย

 • แวะเยี่ยมชมวัตถุและศิลปะโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
 • เดินทางไปยังชุมชนชาวลาวครั่งบ้านโคก ชาวลาวที่อพยพมาจากแถบภูคัง ฟังเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของชาวลาวครั่งนานนับร้อยปี
 • ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์กับกิจกรรมร้อยลูกปัดโบราณสมัยทราวดี 
 • ปั่นจักรยานโบราณชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน และแวะสักการะศาลเจ้านาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแห่งนี้

ช่วงเย็น

 • รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านรสเด็ด พร้อมชมศิลปะการแสดงของเด็กๆ ชาวลาวครั่ง


วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เตรียมตัวออกเดินทางไปยังชุมชนบ้านดงเย็น
 • ทำความรู้จักชุมชนบ้านดงเย็น ดินแดนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนรักสุขภาพ ผ่านแม่ๆ ในชุมชน
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมคัดข้าวด้วยมือแบบโบราณ 
 • แวะเยี่ยมชมฟาร์มไก่อารมณ์ดี และสนุกกับกิจกรรมตามหาไข่จากไก่อารมณ์ดี เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่อย่างอิสระตามธรรมชาติ
 • ร่วมทำอาหารด้วยเมนูคนรักสุขภาพจากผักอินทรีย์ และรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูพื้นบ้านของคนชุมชน
 • อำลาชุมชน และเดินทางไปยังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ช่วงบ่าย

 • แวะสักการะ ขอพรหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 • เดินทางกลับกรุงเทพมหานคโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (โรงแรม ปิคโคโล่ เฮ้าส์ 1 คืน) 
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.