MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Herb Guru มาเป็นหมอยาด้วยกันสักวันหนึ่ง
(บ้านดงบัง, บ้านดงกระทงยาม, บ้านทับลาน), ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสมุนไพร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศ ด้วยเดิมสภาพภูมิประเทศเป็นแหล่งดินชุ่มน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก บ้านดงบังจึงรวมกลุ่มรื้อฟื้นภูมิปัญญา ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จนได้มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์สมุนไพรนานาชนิดของโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร รวมถึงบ้านดงกระทงยาม ชาวไทพวนที่อพยพมาจาก สปป.ลาว ยังคงรักษาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองไว้ และได้กลายมาเป็นบ้านดงโฮมสเตย์เพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันบ้านทับลาน มีป่าลานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนทำให้ชาวบ้านนิยมเอาต้นลานมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ตะกร้าลาน กระเป๋าลาน เป็นต้น

 • เรียนรู้สมุนไพรไทย
 • ทำลูกประคบสมุนไพร
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวน
 • เรียนรู้การทำขนมทองม้วนสมุนไพรไทย
 • สัมผัสวิถีชีวิตไทยพวนอย่างแท้จริง
 • ชมการแสดงของชาวไทยพวน
 • ชมอ่างเก็บน้ำทับลาน
 • ช่วยปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์ 

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปเป็นหมอยากัน
 • เดินทางถึงบ้านดงบัง เรียนรู้สมุนไพรไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย แหล่งปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และต้นทางยาแผนไทยอภัยภูเบศร เรียนรู้กับกูรูด้านสมุนไพรไทย พร้อมเดินชมสวนสมุนไพร โรงตาก และการอบสมุนไพรจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • พลาดไม่ได้กับกิจกรรมประดิษฐ์ลูกประคบสมุนไพร มีส่วนผสมสมุนไพรในท้องถิ่นมากกว่า 5 ชนิด 
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอภัยภูเบศรเดย์สปา พลาดไม่ได้กับเมนูสมุนไพรไทยปลอดสารเคมี และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น สมูทตี้หูเสือ 

ช่วงบ่าย

 • ตามรอยเส้นทางสมุนไพรจากบ้านดงบัง มาถึง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยการนวดแผนไทย และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 • เดินทางต่อไปยังบ้านดงกระทงยาม 
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวน
 • เรียนรู้การทำขนมทองม้วนสมุนไพรไทย กลิ่นหอมเย้ายวนใจเอาใจคนรักขนม

ช่วงเย็น

 • สัมผัสวิถีชีวิตไทยพวนอย่างแท้จริง ณ บ้านดงโฮมสเตย์
 • รับประทานอาหารท้องถิ่น และชมการแสดงของชาวไทยพวน 


วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • อำลาชุมชนบ้านดงกระทงยาม 
 • เดินทางสู่อ่างเก็บน้ำทับลานที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวปราจีนบุรี ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติ สูดโอโซนบริสุทธิ์โดยมีเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นฉากหลัง 
 • ช่วยปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์ 

ช่วงบ่าย

 • รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.