MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Fruit Gardener มาเป็นชาวสวนด้วยกันสักวันหนึ่ง
(อำเภอลานสกา, อำเภอช้างกลาง), นครศรีธรรมราช

เมืองคอนขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้ มีทั้งราชาและราชินีอย่างทุเรียนและมังคุด ชาวสวนที่ลานสกาและช้างกลางคือเจ้าของสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยต้นมังคุดและทุเรียนโบราณอายุหลายร้อยปี ซึ่งธรรมชาติ ใน 2 อำเภอนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีเขาเหมนสูงเสียดฟ้า เมฆหมอกขาวลอยปกคลุมยอดจนแลดูคล้ายภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขาเหมนมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายาก เช่น รองเท้านารีพันธุ์คางกบใต้ ยามค่ำคืนเขาเหมนจะดำทะมึนและตั้งตระหง่านอยู่ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ

แวะขอพรหลวงพ่อคล้าย ณ วัดสวนขัน
ทำขนมลาเพิ่มพลัง
ทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมังคุด
ชมวิวเขาเหมน นั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
นมัสการหลวงพ่อมังคุด ณ วัดเจดีย์
เที่ยวชมวังโบราณ 
เล่นน้ำตกวังไทรคลายร้อน
เดินทางไปยังสวนมังคุดร้อยปี

โปรแกรมท่องเที่ยว
วันที่ 1 
ช่วงเช้า
พร้อมกันที่สนามบินนครศรีธรรมราช และออกเดินทางไปเป็นชาวสวน ณ ลานสกา
ก่อนเดินทางไปยังลานสกา แวะขอพรหลวงพ่อคล้าย เกจิอาจารย์ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของชุมชน ณ วัดสวนขัน
กิจกรรมเอาใจสายหวาน ทำขนมลาเพิ่มพลัง ขนมลาเป็นขนมถิ่นใต้ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ 
ช่วงบ่าย
ทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมังคุด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน พร้อมสนุกกับกิจกรรมเล่นน้ำในลำธารคลายร้อน
ช่วงเย็น
ชมวิวเขาเหมน นั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2
ช่วงเช้า
เดินทางไปยังวัดเจดีย์ นมัสการหลวงพ่อมังคุด พร้อมฟังประวัติความเป็นมาสถานที่แห่งนี้
เที่ยวชมวังโบราณ หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของลานสกา
ช่วงบ่าย
เล่นน้ำตกวังไทรคลายร้อน เพิ่มพลังสดชื่นก่อนแปลงร่างเป็นชาวสวน
เดินทางไปยังสวนมังคุดร้อยปี ชมต้นทวดมังคุดที่ยังให้ผลมังคุดเนื้อหวาน พร้อมสนุกกับกิจกรรมเก็บมังคุด ชิมมังคุดสดๆ จากต้น
อำลาชุมชนและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 สิ่งที่รวมในโปรแกรม
พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.